YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije

UD2002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Sječa i izradba drva 2. Privlačenje drva 3. Smanjenje šteta pri pridobivanju drva 4. Izvođenje radova u Natura područjima 5. Daljinski transport drva 6. Šumske prometnice i njihove osnovne tehničke značajke - Uvod, značenje šumskih prometnica za cjelokupno gospodarenje šumskim zemljištem, razredbe i definicije šumskih prometnica. Tehničke značajke primarnih, sekundarnih i tercijarnih šumskih prometnica. Faze uspostavljanja optimalne mreže šumskih prometnica. (2 sata) 7. Planiranje šumskih prometnica. Sveobuhvatno otvaranje šuma - Osnovne faze uspostave optimalne mreže šumskih prometnica na terenu: planiranje, projektiranje, izgradnja, održavanje/rekonstrukcija i zatvaranje. Parametri procjene kvantitete i kvalitete mreže šumskih prometnica. (2 sata) 8. Planiranje otvaranja šumskog zemljišta GIS tehnologijom - GIS kao podloga za donošenje najboljih mogućih odluka u fazi planiranja s posebnim osvrtom na determiniranje osjetljivih područja. Funkcionalni pristup otvaranju šuma. Kriteriji procjene optimalnosti. Okolišni i sociološko-estetski aspekt planiranja šumskih prometnica. (2 sata) 9. Projektiranje šumskih prometnica - Prikupljanje općih i terenskih podataka. Vrste trasiranja, metode i postupci. Izrada projektne dokumentacije šumskih prometnica. Konstruktivni elementi šumskih prometnica. Horizontalno (položajno) i vertikalno (visinsko) razvijanje trase – osnovna pravila i stručne postavke kojih se treba pridržavati. (2 sata) 10. Izgradnja, održavanje/rekonstrukcija i zatvaranje šumskih prometnica - Ekološki prihvatljive tehnologija gradnje šumskih prometnica na različitim terenima. Štete pri gradnji i održavanju/rekonstrukciji šumskih prometnica u zaštićenim sastojinskim i stanišnim uvjetima. Mogućnosti reduciranja i sanacije šteta. Zakonske podloge potrebne za početak gradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica. Nadzor i kontrola radova. Zatvaranje prometnica u urbanim i zaštićenim šumskim područjima. (2 sata) 11. Potrošnja goriva i emisije ispušnih plinova pri radu šumskih vozila 12. Energijska bilanca drvnih proizvoda (EROI) 13. Biogoriva i bioulja 14. Primjena mehaniziranih sredstava u oštećenim šumskim sastojinama 15. Razvoj šumskih strojeva Vježbe 1. Izmjera drva 2. Greške i nepravilnosti drva 3. Razvrstavanje drva listača i četinjača po namjeni (JUS) i kakvoći (EN) 4. Kontrolna lista za procjenu utjecaja na okoliš 5. Analiza proizvodnost i troškova rada skidera 6. Računalni modeli optimizacije (rad s GIS alatima). Definiranje faza postupka optimizacije šumskih prometnica. Formiranje multifunkcionalnih računalnih baza podataka (rad u Excel programu). (2 sata) 7. Dizajniranje GIS-a istraživanog područja. Povezivanje prostorne jedinice odsjeka s računalnom bazom podataka (rad s GIS alatima). (2 sata) 8. Uspostava katastra šumskih prometnica. Snimanje šumskih prometnica GPS sustavom (upotreba mobilnih aplikacija), obrada podataka i ucrtavanje na digitalne podloge. Sveobuhvatna optimizacija i određivanje potencijalnih trasa budućih šumskih prometnica ili zatvaranje prometnica (rad s GIS alatima). (2 sata) 9. Izrada tlocrta šumske prometnice. Obrada terenskih podataka i formiranje digitalnog slojničkog plana s ucrtanom građevinom (rad sa CAD alatima). (2 sata) 10. Izrada uzdužnog profila šumske prometnice. Računalna izrada vertikalnog razvijanja terena i ucrtavanje nivelete prometnice radi ispisa crtanog vertikalnog profila (rad sa CAD alatima). (2 sata) 11. Priprema za mjernu vježbu „Energijska bilanca - EROI“ 12. Mjerna vježba „Energijska bilanca - EROI“ 13. Obrada i analiza podataka sa mjerne vježbe „Energijska bilanca - EROI“ 14. Priprema za mjernu vježbu „Analiza ispušnih prinova motora SUI“ 15. Mjerna vježba i obrada podataka „Analiza ispušnih plinova motora SUI“ Praktične vještine studenti stječu putem tri jednodnevne terenske ekskurzije na području Parka prirode Medvednica, Park prirode Lonjsko Polje te šume posebne namjene Dotrščina.
Literatura:

Obavezna literatura:

1.  Prezentacije predavanja i vježbi iz kolegija Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije

2.  Zečić, Ž., Vusić, D., 2020: Katalog drvnih šumskih proizvoda. Šumarski fakultet Zagreb, 1–182.

3.  Pičman, D., 2007: Šumske prometnice. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1–460.

4.  Pandur, Z., Šušnjar, M., Zorić, M., Nevečerel, H., Horvat, D., 2015: Energy Return on Investment (EROI) of Different Wood Products (ed: M. Zlatić), In Tech, 165– 184. ISBN 978-953- 51-2175-6

Preporučena literatura :

5.  . Krpan, A.P.B., Poršinsky, T., 2002: Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora. Šumarski list 126(11-12): 551–561

6.   Poršinsky, T., Stankić, I., 2005: Prilog poznavanju iznošenja drva šumskim žičarama. Nova meh. šumar. 26: 39–54.

7.   Sabo, A., Poršinsky, T., 2005: Skidding of fir roundwood by Timberjack 240C from selective forests of Gorski Kotar. Croat. j. for. eng. 26(1): 13–27.

8.   Poršinsky, T., Stankić, I., Bosner, A., 2011: Ecoefficient Timber Forwarding Based on Nominal Ground Pressure Analysis. Croat. j. for. eng. 31(1): 345–356.

9.   Poršinsky, T., Ožura, M., 2006: Oštećivanje dubećih stabala pri izvoženju drva forvarderom. Nova meh. šumar. 27: 41–49.

10. Lepoglavec K., 2014: Optimizacija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture nagnutih terena. Disertacija, Šumarski fakultet, Zagreb, 1-341.

11. Papa I., 2014: Modeli održavanja šumskih cesta na različitim reljefnim područjima. Disertacija, Šumarski fakultet, Zagreb, 1- 284.

12. Anon. 2002: Forest Road Engineering Guidebook, British Columbia, Ministry of Forests, p. 1-208.

13. Pandur, Z., Poršinsky, T., Šušnjar M., Zorić, M., Vusić, D., 2014: Gaženje tla pri izvoženju drva forvarderom u sječinama hrasta lužnjka. Nova meh. Šumar. 35: 23-34.

14. Zorić, M., Šušnjar, M., Pandur, Z., Mihaljević, K., 2014: Potrošnja goriva i emisija stakleičkih plinova pri kamionskom prijevozu drva u hrvatskom šumarstvu. Nova meh. šum. 35: 89- 97

15. Pandur, Z., Šušnjar, M., Bačić, M., Lepoglavec, K., Nevečerel, H., Đuka, A., 2018: Fuel Consumption of Forwarder in Lowland Forests of Pedunculate Oak. SEEFOR - South-east European forestry. 9: 1; 73-80

16. Lindroos, O., La Hera, P., Häggström, C., 2017: Drivers of Advances in Mechanized Timber Harvesting – a Selective Review of Technological Innovation. Croatian journal of forest engineering 38(2017) 2, 243-258.


Nositelji

Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tporsinsky@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: klepoglavec@sumfak.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.hr
više

Suradnici

Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tporsinsky@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Dinko Vusić

Docent

Email: dvusic@sumfak.hr
više
Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.hr
više
Mag. ing. silv. Marin Bačić
Marin Bačić mag. ing. silv.

Asistent

Email: mbacic1@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije