YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumsko gospodarsko planiranje

ŠDU4002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 32(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod, prikaz sadržaja predmeta i literature. Definiranje planiranja gospodarenja šumama. 2. Proces planiranja (sadržaj i raščlamba na faze). Model za donošenje odluka pri planiranju gospodarenja šumama. 3. Analiza prošlog gospodarenja i razvoja šuma. Namjena i značaj. Posebnosti analize prošlog razvoja šume. 4. Analiza društveno-gospodarskih trendova i procesa. Prikaz prošlog gospodarenja u planovima gospodarenja i uređajnom zapisniku. 5. Određivanje sadašnjeg (aktualnog) stanja šumskih resursa. Vrste informacija i pridobivanje informacija o stanju šuma i gospodarenju. Stanje društveno socijalnih i gospodrsko-tehnoloških čimbenika. 6. Stanje prirodnih čimbenika i usporedba s prijašnjim (površina šume, stanje načina uporabe zemljišta, šumsko drveće unutar poljoprivrednih površina, stanje šumskih staništa, stanje šumskih sastojina, drvna zaliha, volumni prirast). 7. Stanje prirodnih čimbenika i usporedba s prijašnjim – II. dio (oblikovanje i opis uređajnih razreda, dobna struktura šume, debljinska struktura šume, zdravstveno stanje šuma). 8. Planiranje budućeg gospodarenja šumskim resursima – uvodno (značaj razvojnog analiziranja, metode istraživanja budućeg razvoja). 9. Određivanje ciljeva za gospodarenje šumama. Šumskogospodarski ciljevi: vrste, prostorni okvir i postupak, dinamičnost pravila određivanja šumskogospodarskih ciljeva. 10. Planiranje strategija, smjernica i postupaka gospodarenja šumama. Polazišta, osnovne tehnike planiranja. Planiranje razvoja šuma. Strategija obnove, njege i zaštite šuma. Okvirno planiranje na razini uređajnog razreda. Šumskouzgojni ciljevi i smjernice gospodarenja. Detaljno planiranje razvoja šuma. 11. Planiranje sječivog prihoda. Općenita polazišta i elementi. Planiranje sječivog prihoda - regularni način gospodarenja: O-2, O-6 i O-7. 12. Planiranje sječivog prihoda u prebornim šumama: općenito, razina sastojine – O-3, razina šume – O8. 13. Analiza prošlog i projekcija bufdućeg gospodarenja prebornom šumom – primjer gospodaske jedinice Belevine. 14. Planiranje ostalih postupaka gospodarenja: šumskouzgojnih radova i mjera zaštite šuma, gospodarenja životinjskim vrstama i divljači, otvaranja šuma i metoda pridobivanja drva. 15. Kontrola i planiranje prilagodljivog gospodarenja šumama. Postupak vrednovanja izrađenog plana gospodarenja. Vježbe 1. Izrada šumskogospodarskog plana - planiranje i izvođenje terenskih radova 2. Priprema i obrada opaženih i izmjerenih elemenata staništa i strukture sastojina 3. Iskaz površina šuma i šumskog zemljišta - utvrđivanje površina 4. Izlučivanje sastojina, elementi staništa i strukture sastojina u jednodobnim i prebornim sastojinama - opis staništa i sastojina 5. Elementi staništa i strukture sastojina u jednodobnim i prebornim sastojinama - konstrukcija visinskih krivulja i lokalnih tarifa 6. Elementi staništa i strukture sastojina u jednodobnim prebornim sastojinama - obračun elemenata strukture 7. Bonitiranje sastojina, definiranje uređajnih razreda, teoretskih modela i ciljeva gospodarenja 8. Tablica dobnih razreda regularnih šuma - usporedba stvarne i normalne strukture. 9. Tablica debljinskih razreda prebornih šuma - usporedba stvarne i normalne strukture. 10. Analiza dosadašnjeg razvoja dobne odnosno debljinske strukture te propisa i realizacije etata. 11. Propis budućeg gospodarenja, etat na razini sastojine odnosno uređajnog razreda, u regularnim šumama. 12. Propisi budućeg gospodarenja, etat na razini sastojine odnosno uređajnog razreda, u prebornim šumama. 13. Propis šumskouzgojnih radova i radova zaštite šuma. 14. Postupak odobrenja Osnove gospodarenja. Programski paketi za uređivanje šuma. 15. Računska revizija Osnove gospodarenja. Metoda prelaženja stabala. Terenska nastava 1. Prvi dan. U gospodarskoj jedinici jednodobnog načina gospodarenja na temelju prethodno obrađenih podataka na vježbama, koji se odnose na osnovne taksacijske elemente sastojine po jedinici površine (broj stabala, temeljnica i volumen) na razini pojedine primjerne plohe, karte bez ucrtanih granica odsjeka i koordinata ploha (oko 40 ploha u odjelu), pojedina grupa studenata (3 grupe) unutar odjela pronalazi centar pojedine plohe gdje vrši detaljan opis i procjenu stanišnih i sastojinskih elemenata prema kategorijama koje su definirane Pravilnikom za uređivanje šuma, i vrši skiciranje svih elemenata značajnih za izlučivanje sastojina. Cilj prvog dana terenske nastave je povezati obrađene taksacijske elemente sa stanišnim i sastojinskim elementima neposredno procijenjenim na terenu kao podloga za sljedeći postupak izlučivanja sastojina.. 2. Drugi dan. Na podlozi obrađenih i procijenjenih podataka stanišnih i sastojinskih elemenata te stečenog uvida o prostornim obilježjima cijelog odjela, studenti na terenu provode podjelu odjela na potencijalne sastojine (odsjeke), te definiraju i snimaju na terenu konkretnu granicu između sastojina unutar odjela, radi određivanja površine pojedinog odsjeka i grupiranja pripadajućeg uzorka ploha za obradu izmjerenih i procijenjenih elemenata staništa i strukture pojedine konkretne sastojine. 3. Treći dan. Nakon što u okviru vježbi studenti za pojedini odsjek (sastojinu) popune obrazac O-2 koji se odnosi na sadašnje stanje sastojine, studenti na terenu na temelju odgovarajućeg uzorka snimaju i procjenjuju elemente potrebne za definiranje odgovarajućih propisa budućeg gospodarenja vezanih uz obnovu i njegu sastojina. Pri tome se primjenjuje pristup donošenje propisa na temelju podataka iz obrasca O-2 i odgovarajućih izraza - provjera mogućnosti provedbe na terenu - povratne informacije i korekcije preliminarno propisanih postupaka gospodarenja. 4. Četvrti dan. Slično kao i treći dan u gj jednodobnog načina gospodarenja, studenti na temelju obrade podataka u okviru vježbi, koji se odnose na konkretne sastojine (odjele) jele i bukve u g.j. prebornog načina gospodarenja (Belevine) provode procjenu elemente potrebnih za definiranje odgovarajućih propisa budućeg gospodarenja vezanih uz problematiku obnove i njege prebornih sastojina i uspostave normalne strukture sastojine, s pristupom donošenje propisa na temelju podataka iz obrasca O-3 i odgovarajućih izraza - provjera mogućnosti provedbe na terenu - povratne informacije i korekcije preliminarno propisanih postupaka gospodarenja
Literatura:

Obavezna literatura:
1.    Čavlović, J., 2005: Šumsko gospodarsko planiranje, Prezentacija, 207 slds
2.    Čavlović, J., 2020: Šumsko gospodarsko planiranje, Interna skripta, 203 str

3.    Čavlović, J., 2013: Osnove uređivanja šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 322 str

4.   Klepac, D., 1965: Uređivanje šuma, Znanje, Zagreb


Preporučena literatura:
5.    Bettinger, P., Boston, K., Siry, J., Grebner, D., 2008: Forest Management and Planning. Academic Press, eBook ISBN: 9780080921587, 360 str.
6.     Davis, L.S. & Johnson, K.N. 1987: Forest Management. Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1987.
7.     *** Osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama


Nositelji

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jcavlovic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Email: kteslak@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jcavlovic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Email: kteslak@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije