YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Požari i obnova vegetacije

ŠDU3007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: 1. Šumski požari (definicija, značenje, vrste) 2. Prepoznavanje sinekoloških obilježja prostora u kojima se požari pojavljuju za područje eumediterana, submediterana i kontinentalnog (visokog) krša. (gomorloška, pedološka, reljefna, klimatska i vegetacijska obilježja prostora) 3. Razumijevanje kvalitativnih i kvantitativnih oblika šteta (gospodarska vrijednost, općekorisna vrijednost), 4. Čimbenici procjene prioriteta sanacije i obnove izgorenih površina. (gomorloški, pedološki, reljefni, klimatski,vegetacijski, sociološki,gospodarski te troškovi sanacije i obnove) 5. Metode sanacije i obnove dijelom i potpuno izgorenih površina 6. Sanacija i obnova izgorenih kultura i prirodnih borovih sastojina 7. Sanacija i obnova šumskih kultura i prirodnih sastojina tzv. visokog (kontinentalnog) krša 8. Sanacija i obnova degradiranih i devastiranih sastojina hrasta crnike (makije i gariga). 9. Sanacija i obnova sastojina hrasta medunca (šikara i šibljaka). 10. Radovi na sanaciji i konverziji panjača nakon požara. 11. Morfološka, biološko-ekološka i uzgojna svojstva vrsta za obnovu izgorenih šuma i spaljenog šumskog zemljišta u eumediteranu. 12. Morfološka , biološko-ekološka i uzgojna svojstva vrsta za obnovu izgorenih šuma i spaljenog šumskog zemljišta u submediteranu. 13. Morfološka, biološko-ekološka i uzgojna svojstva vrsta za obnovu izgorenih šuma i šumskog zemljišta na području tzv. visokog (kontinentalnog) krša. 14. Procjene ugroženosti šuma i šumskog zemljišta putem meteorološkog indeksa opasnosti od šumskih požara. 15. Modeliranje širenja i ponašanja požara vegetacije
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bertović, S. i dr. (1987): Osnove zaštite šuma od požara, Zagreb.

 2.   Španjol,Ž. 2020: Šumski požari. Šumarski fakultet, Zagreb. (interna skripta)

 


Preporučena literatura:

1. Španjol, Ž. (1997): Amelioration of the burnt aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) forest area in the Makarska coastline region. Glasnik za šumske pokuse 34: 67-93, Zagreb.

2. Trinajstić, I. (1993): Problem sukcesije vegetacije na požarištima alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u Hrvatskom primorju. Šumarski list CXVII (3-5): 131-137, Zagreb

3. Barčić, D., Španjol, Ž. (2001): Sukcesija vegetacije na požarištima kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u Šumariji Pula. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Znanstvena knjiga,19- 29,ŠF,ŠIJ,HŠ p.o.,Zagreb.

4. Španjol, Ž, Barčić, D. (2001): Biološka sanacija šumskih požara u sastojinama crnog bora (Pinus nigra Arnold) . Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Znanstvena knjiga, 2001; 141-151, ŠF,ŠIJ,HŠ p.o.Zagreb. 5. Vučetić, M, Španjol, Ž. & Barčić, D. 2002: Prirodna obilježja i potencijalna opasnost od šumskih požara., 169-183. Zbornik radova s međunarodnog, znanstvenog i stručnog savjetovanja „Sigurnost u okolišu i graditeljstvu“ (s međunarodnim sudjelovanjem). Šibenik.

6. Rosavec, R., Španjol, Ž., Barčić, D. (2006): Sanacija opožarenih površina alepskog bora (Pinus halepensis Mill) na području šumarije Dubrovnik. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 5, 167-178, Zagreb.

7. Španjol, Ž., Barčić, D., Rosavec, R., Mandić, A., Vučetić, M (2006): Procjena ugroženosti mediteranskih šuma od požara uporabom tehnologije GIS. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 5, 179-189, Zagreb.

8. Španjol, Ž., Biljaković, K., Rosavec, R., Dominko, D., Barčić, D., Starešinić, D. (2008): Šumski požari i fizikalni modeli. Šumarski list, 132 (5-6): 259-267


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zspanjol@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije