YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Otvaranje šuma

DŠT2001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvodne postavke. Planiranje. Vrste planiranja i planova. Strateško planiranje. Taktičko planiranje. Operativno planiranje. Planiranje u šumarstvu. 2. Planiranje šumskih prometnica. Povijesni razvoj otvaranja šuma u Svijetu i u Hrvatskoj. Osnovne sastavnice faze planiranja šumskih prometnica. Strateško planiranje šumskih prometnica. Taktičko planiranje šumskih prometnica. Operativno planiranje šumskih prometnica. 3. Parametri procjene kvantitete i kvalitete mreže šumskih prometnica. Klasična otvorenost šuma. Srednja udaljenost privlačenja drva. Relativna otvorenost šuma. Međusobni razmak šumskih cesta. Definicije, formule i međusobne relacije. 4. Srednja udaljenost privlačenja drva – osnovne vrste. Centralno i paralelno privlačenje. Određivanje srednje udaljenosti privlačenja drva različitim metodama. Čimbenici korekcije srednje udaljenosti privlačenja drva. 5. Relativna otvorenost šuma. Izračun relativne otvorenosti šuma. Metoda omeđenih površina. Koeficijent učinkovitosti pojedine šumske ceste i cjelovite mreže šumskih cesta. Ciljana otvorenost šuma. Optimalna otvorenost šuma. Različiti modeli izračuna optimalne otvorenosti šuma. 6. Sustavi pridobivanja drva uz analizu postupaka, metoda izradbe drva te strojeva i alata potrebnih u sječnim jedinicama. Izbor tehnologija uz određivanje prirodnih uvjeta (terenski i sastojinski čimbenici) te šumske infrastrukture (primarna, sekundarna, položaj pomoćnih stovarišta te položaj kupca). 7. Primarno otvaranje šuma (šumske ceste). Različiti sustavi primarnog otvaranja šuma. Rješavanje konkretnih slučajeva pri primarnom otvaranju šuma (nizina, padina, dolac, brežuljak, dvije ceste i dr.). 8. Sekundarno (fino) otvaranje šuma (traktorski putovi i traktorske vlake) za vuču drva po zemlji i za izvoženje drva. Sekundarno (fino) otvaranje šuma (žične linije) za iznošenje drva po zraku – šumske žičare. Rješavanje konkretnih slučajeva pri finom otvaranju šuma. 9. Posebnosti i problematika sekundarnog otvaranja šuma –analiza prometnosti terena u GIS-u kroz određivanje nagiba terena i površinskih prepreka (stalni i povremeni vodotoci, stjenovitost i kamenitost). Određivanje daljnjegsekundarnog otvaranja prema analizi postojećih parametara srednje geometrijske udaljenosti privlačenjadrva, relativne otvorenosti te stvarne udaljenosti privlačenja drva. 10. Osnovni čimbenici koji imaju upliv na optimizaciju mreže šumskih prometnica. Dominantni (složeni) utjecajni čimbenici. Jednostavni utjecajni čimbenici. Funkcionalni pristup otvaranju šuma. Kriteriji procjene optimalnosti. Ekonomska optimizacija. Tehničko-tehnološka optimizacija. Okolišno-ekološka i sociološko-estetska optimizacija. Sveobuhvatna optimizacija. 11. Geografski informacijski sustav (GIS) definicije, osnovne sastavnice i princip rada. Uspostava GIS-a. Mogućnosti GIS-a otvaranog šumskog područja kao podloga za donošenje najboljih mogućih odluka pri optimiziranju šumskih prometnica. 12. Globalni sustav pozicioniranja (GPS), uvod, definicija i razredba. Primjena GPS-a pri izradbi katastra primarnih i sekundarnih šumskih prometnica. Način rada i preporučene metode. 13. Metodološka studija primarnog otvaranja šuma. Faze i metode rada pri izradbi metodološke studije. Studija slučaja (Case study). 14. Metodološka studija sekundarnog otvaranja šuma. Faze i metode rada pri izradbi metodološke studije. Studija slučaja (Case study). 15. Računalni modeli otvaranja šuma. Kompjutorske simulacije. Odabir najpovoljnijih inačica. Vježbe 1. Uvod. Osnovne faze postupka uspostave optimalne mreže šumskih prometnica na terenu – planiranje, projektiranje, izgradnja i održavanje šumskih prometnica. Primarne i sekundarne studije otvaranja šumskih područja (prikaz po sastavnicama uz pojašnjenje mogućnosti koje pružaju alati koje studenti koriste tijekom vježbi). 2. Upoznavanje sa osnovama rada u MS Excel-u (stupac, redak, ćelija, definiranje matematičkih, logičkih i tekstualnih formula, izrada poveznica sa prostornim atributnim tablicama). Kreiranje računalnih baza podataka (*.dbf), mogućnosti spajanja sa drugim vrstama baznih podataka. 3. Izbor izvora informacija (mogućnosti pridjeljivanja različitih ulaznih podataka). Uređivanje i analiza izvornih informacija potrebnih za povezivanje sa prostornim podacima (CODE, editiranje postojećih podataka, kontrola i dr.). 4. Upoznavanje sa osnovama rada u ArcGIS-u (Arc Catalog, Arc Map, Arc Scene). Kreiranje novih tema, dodavanje postojećih, definiranje osnovnih postavki prikaza tema (osnovni tipovi podataka, načini izrade i editiranja, zaglađivanje, pridruživanje projekcija, mjerilo, symbology, klase, boje, tipovi, vrste). 5. Odabir prostornih podataka. Analiza i uređivanje postojećeg stanja podataka (uređivanje postojećih poligona, formiranje atributne tablice koja pruža mogućnost spajanja sa *.dbf-om). 6. Formiranje računalnih baza. Uspostava GIS-a istraživanog područja. Povezivanje prostornih podataka s računalnim bazama podataka (spajanje svih podataka i kontrola po atributima, dorađivanje i ubacivanje novih atributa potrebnih izračuna). 7. Izrada tematskih sastavnica (tematske karte). Definiranje osnovnih kriterija procjene. Priprema za optimiziranje primarne mreže šumskih prometnica. (gospodarska podjela, gospodarski tip, namjena šuma, nagib terena, drvna zaliha, etat, i dr.). 8. Metode prikupljanja podataka o šumskim prometnicama (klasična, GPS, DGPS). Obrada podataka, ucrtavanje i uređivanje. Kategorizacija šumskih prometnica. Izradba katastra šumskih prometnica (primarnih i sekundarnih). 9. Priprema za terensku nastavu – vrste podataka snimljenih GPS-om (točka, linija, poligon). Snimanje podataka, pronalazak i izmjera mjernih površina pomoću karte i GPS uređaja..10. Analiza podataka sa terenske nastave – prebacivanje snimljenih podataka, obrada i analiza. Izrada tematske karte istraživanog područja. 11. Analiza postojeće mreže primarne šumske prometne infrastrukture. Određivanje postojeće primarne klasične i relativne otvorenosti (izračun otvorenosti za odabrane parametre, srednja udaljenost privlačenja). Definiranje neotvorenih područja. 12. Povezivanje kriterija procjene optimalnosti mreže primarnih šumskih prometnica (utvrđivanje jednostavnih i složenih utjecajnih čimbenika pojedinog kriterija procjene optimalnosti). Definiranje prioriteta i određivanje položaja potencijalnih trasa ŠC-a. 13. Sveobuhvatna optimizacija i određivanje potencijalnih trasa budućih ŠC-a (više inačica). Postizanje optimalne otvorenosti. Analiza novo projektirane mreže ŠC-a. 14. Analiza postojeće mreže sekundarne šumske prometne infrastrukture. Određivanje postojeće sekundarne klasične i sekundarne relativne otvorenosti za postojeću šumsku prometnu infrastrukturu. 15. Utvrđivanje neotvorenih područja. Određivanje potencijalnih trasa budućih TP-a i TV-a. Analiza sekundarne relativne otvorenosti. 16. Priprema dobivenih rezultata za konačan ispis. Mogućnosti prikazivanja te prezentacije dobivenih rezultata (prikaz mogućnosti export opcije, isprint u *.pdf). Sastavnice ispisa. Kreiranje konačnog izgleda prikaza (kreiranje karata sa svim potrebnim sastavnicama – tumač znakova, mjerilo). Terenska nastava U sklopu terenske nastave, studenti uz pomoću GPS uređaja, prikupljaju prostorne podatke o istraživanome području.Upoznavanju se sa tri osnovna tipa prostornih podataka (točka, linija, poligon). Snimljene podatke obrađuju u računalnim programima te izrađuju tematsku kartu istraživanog područja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pentek, T., 2012: Otvaranje šuma (.pptx i .pdf predavanja 1- 15), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2.     Pentek, T. 2002: Računalni modeli optimizacije mreže šumskih cesta s obzirom na dominantne utjecajne čimbenike, Disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, s. 1-271., odabrana poglavlja.
3.     Pičman, D., 2007: Šumske prometnice (sveučilišni udžbenik), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-460, odabrana poglavlja
4.     Dietz, P., H. Löffler, & W. Knigge, 1984:Walderschließung, Eine Lehbruch für Studium und Praxis unter besonderer Berücksichtigung des Waldwegebaus. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, p. 1-196, odabrana poglavlja


Preporučena literatura:
5.    Znanstveni i stručni radovi o predmetnoj problematici domaćih i stranih autora objavljeni u časopisima i zbornicima savjetovanja
6.    Šikić, D. i dr., 1989: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, s. 1-40, odabrana poglavlja.
7.    Đuka, A., Grigolato, S., Papa, I., Pentek, T., Poršinsky, T., 2017: Assessment of timber extraction distance and skid road network in steep karst terrain. iForest – Biogeosciences and Forestry 10: 886–894
8.     Pentek, T., Đuka, A., Papa, I., Damić, D., Poršinsky, T., 2016: Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture – alternativa studiji primarnog otvaranja šuma ili samo prijelazno rješenje? Šum. list 140(9–10): 435–453.
9.     Poršinsky, T., Đuka, A., Papa, I., Bumber, Z., Janeš, D., Tomašić, Ž., Pentek, T., 2017: Kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture – primjeri najčešćih slučajeva. Šum. list 141(11–12): 593–608
10.     Đuka, A., Poršinsky, T., Vusić, D., 2015: DTM models to enhance planning of timber harvesting. Bulletin of the Faculty of Forestry - University of Belgrade, 2015 (2015), 35-44
 


Nositelji

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tpentek@sumfak.unizg.hr
više
Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tporsinsky@sumfak.unizg.hr
više
Ivica Papa
doc. dr. sc. Ivica Papa

Docent

Email: ipapa@sumfak.unizg.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tpentek@sumfak.unizg.hr
više
Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tporsinsky@sumfak.unizg.hr
više
Ivica Papa
doc. dr. sc. Ivica Papa

Docent

Email: ipapa@sumfak.unizg.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije