YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Integrirana zaštita šuma (DŠT)

DŠT2003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Zaštita šuma je sveobuhvatna cjelina koja se prvenstveno oslanja na šumarsku entomologiju, šumarsku fitopatologiju, uzgajanje šuma ali i na sve druge discipline. Iz toga proizlazi njena integriranost. Zadatak predmeta je da se studentima ukaže na povezanost i međusobnu ovisnost pojedinih disciplina u zajedničko rješavanje zaštitarskih zadataka. U tom smislu proučavat će se utjecaj i zaštita šuma od štetnog utjecaja abiotskih čimbenika (ekstremno visoke, niske i visoke temperature, vjetar, voda, zagađenost zraka i tla). K tomu posebno se obrađuju korovi u šumama i rasadnicima, s jedne strane kao štetne, a s druge (u određenim slučajevima) kao korisne biljke. Oslanjajući se na znanja o biologiji štetnih kukaca i patogenih gljiva u ovom se predmetu uči o njihovom suzbijanju, odnosno zaštiti biljaka. U tom smislu ukazuje se na integrirane metode zaštite, te poznavanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Posebno se obrađuju štete od divljači i sitnih glodavaca kao i načini zaštite šuma od istih. Što se tiče šumskih požara uveliko će se obrađivati šumskogospodarski čimbenik kao preventiva sprečavanja nastajanja šumskih požara, te modeli procjene opasnosti nastanka šumskog požara. Sadržaj predavanja: 1. Povijest, značenje i uloga zaštite šuma 2. Kompleksnost zaštite i ovisnost o drugim disciplinama 3. Važnost šumskih plašteva za obranu od štetnog utjecaja atmosferilija 4. Štetni utjecaj i obrana od ekstremnih temperatura 5. Štete i obrana od vjetra 6. Štete i obrana od kiše, poplave i snijega 7. Šumski korovi i njihovo suzbijanje 8. Dinamika populacije štetnika 9. Metode i sredstva za suzbijanje štetnika 10. Metode i sredstva za zaštitu biljaka od gljiva 11. Štete od divljači i njihovo spriječavanje 12. Sitni glodavci, utvrđivanje gustoće populacije i suzbijanje 13. Zaštitne mjere u rasadnicima i kulturama 14. Specijalne mjere zaštite u regularnim, prebornim i primorskim šumama 15. Šumski požari Sadržaj vježbi: 1. Utvrđivanje gustoće poplacije gubara Lymantria dispar L. (priprema za teren) 2. Utvrđivanje gustoće poplacije gubara Lymantria dispar L. (teren + sakupljanje uzorak NPŠO Dotrščina) 3. Utvrđivanje gustoće poplacije gubara Lymantria dispar L. (analiza uzoraka + prognoza za idući vegetacijski period) 4. Aviometoda 5. Utvrđivanje simptoma napada i analiza štetne entomofaune na uzorcima u laboratoriju 6. Zaštita ponika i pomlatka od hrastove pepelnice 7. Identifikacija i mjere zaštite protiv najčešćih gljiva uzročnika bolesti obične bukve i obične jele 8. Identifikacija i mjere zaštite protiv najčešćih gljiva uzročnika bolesti borovih iglica 9. Mjere zaštite protiv gljiva truležnica 10. Interaktivni kviz na temu identifikacije i mjera zaštite protiv patogenih gljiva u različitim šumskim ekosustavima 11. Temeljna obilježja najzastupljenijih vrsta sitnih glodavaca (podpor. Murinae i Arvicolinae) nizinskih šumskih ekosustava Hrvatske (sistematika i biologija) 12. Pozitivan i negativan utjecaj sitnih glodavaca u šumskim ekosustavima Hrvatske (ekološki, ekonomski, zdravstveni aspekt) 13. Praćenje brojnosti i šteta od sitnih glodavaca u šumskim ekosustavima (pregled metoda praćenja, dosadašnja iskustva praćenja brojnosti i utvrđivanja šteta od glodavaca, važnost uspostave sustavnog monitoringa u budućnosti) 14. Načela integrirane zaštite i pregled preventivnih i represivnih mjera, odnosno pripadajućih metoda zaštite od sitnih glodavaca 15. Temeljna obilježja tvrdih krpelja (por. Ixodidae) (biologija, morfologija, najzastupljenije vrste nizinskih ekosustava, praćenje brojnosti, zdravstveni aspekt, osobna zaštita)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.    Altenkirsh, W., Majunke, C., Ohnesorge, B., 2002: Waldschutz auf ökologischer Grundlage. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Deutschland. ISBN 3- 8001-3684-8, 434 str.
2.    Vucelja, M., Bjedov, L., Margaletić, J.,2020: Unapređenje metodologije sustavnog monitoringa sitnih glodavaca i zaštite od njihova štetnog utjecaja u poplavnim šumama Hrvatske. U: Oršanić, M. (ed.) Ekologija, obnova i zaštita poplavnih šuma Posavine. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, 277-368.
3.     Glavaš, M., Margaletić, J., 2001: Štete od životinja. U: Prpić, B. (ur.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, 626–629
4.    Margaletić, J., 2003: Štete i zaštita od glodavaca. U: Matić, S. (ur.), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, 574–579.
5.   Glavaš, M., Margaletić, J., 2003: Zaštita šuma hrasta lužnjaka. U: Klepac, D., Čorkalo-Jemrić, K., (ur.), Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, 167–183.
6.    Margaletić, J., 2005: Glodavci i divljač kao uzročnici šteta u poplavnim šumama. U: Vukelić, J., (ur.), Poplavne šume u Hrvatskoj, 412–422.
7.    Bonnie J. Mills, 1996: Laboratory animal management. National Academy Press, Washington, 167 pp

8.   Lacey, E.A., Patton, J.L., Cameron, G.N., 2000: Life underground the biology of subterranean rodents. The University of Chicago Press, Chicago and London, 449 pp

 


Preporučena literatura:
9.     Margaletić, J., 2003: Promjene u sastavu šumskih populacija sitnih glodavaca nakon mehaničkih zahvata u staništu. Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP – stručnost prije svega”, 117–122.

10.   Margaletić, J., 2004: Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj. Šumarski list (11–12): 599–607

11.   Margaletić, J., Grubešić, M., Dušak, V., Konjević, D., 2006: Activity of European beavers (Castor fiber L.) in young pedunculate oak (Quercus robur L.) forests. Veterinarski arhiv, 76 (Suppl.): 167–175.

12.  Margaletić, J., Kišasondi, A., 2007: Ekologija i ponašanje šumskih glodavaca. Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP – 60. obljetnica ustroja suvremene djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Republici Hrvatskoj”, 431–452.

13.  Margaletić, J., Jurjević, V., Glavaš, M., Hrašovec, B., Diminić, D., 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Šumarski list, 131(11-12): 539–548.

14. Margaletić, J., Glavaš, M., Hrašovec, B., Kišasondi, A., 2007: Poznavanje osjetila njuha i sluha kod šumskih glodavaca u cilju kvalitetne primjene mjera zaštite. Glasilo biljne zaštite, 6: 380- 386.

15. Hrašovec, B., Kasumović, L., Franjević, M., 2011: Prezimljavanje smrekova pisara (Ips typographus) u smrekovim šumama sjevernoga Velebita. Croatian Journal of Forest Engineering, 32: 221-222.

16. Vucelja, M., Margaletić, J., Bjedov, L., Šango, M., Moro, M., 2014: Štete od sitnih glodavaca na stabljici i korijenu hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Šumarski list, 138(5-6): 283-291.

17. Vucelja, M., Margaletić, J., Bjedov, L., Mioč, T., Bedeković, L., Boljfetić, M., Mirčetić, A., 2014: Prevencija šteta od sitnih glodavaca iz podporodica Murinae i Arvicolinae u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP – jučer, danas, sutra”, 275–286.

18. Vucelja, M., Margaletić, J., Bjedov, L., Mioč, T., Bedeković, L., Boljfetić, M., Mirčetić, A., 2014: Prevencija šteta od sitnih glodavaca iz podporodica Murinae i Arvicolinae u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP – jučer, danas, sutra”, 275–286.

19. Margaletić, J., Vucelja, M., Turk, N., 2015: Primjena repelenata u zaštiti šuma od sitnih glodavaca. Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP – važnost u izvanrednim okolnostima”, 231–240.

20. Margaletić, J., Hrašovec, B., Diminić, D., Beuk, A., 2015: Zaštita šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) protiv biotičkih štetnika na području Uprave šuma Podružnica Vinkovci u razdoblju od 2009. do 2011. godine. Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Proizvodnja hrane i šumarstvo-temelj razvoja istočne Hrvatske”, 375–393.

21. Dautbašić, M., Mujezinović, O., 2016: Integralna zaštita smrčesmjernice. Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet, 164 str.

22. Bjedov, L., Vucelja, M., Margaletić, J., 2016: Priručnik o glodavcima šuma Hrvatske, 55 str.

23. Margaletić, J., Vucelja, M., Turk, N., Markotić,A., Boljfetić, M., 2017: Pregled mjera zaštite šuma protiv sitnih glodavaca u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 2015. godine. Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP”, 311–323.

24. Margaletić, J., Vucelja, M., Turk, N., Markotić, A., Boljfetić, M., 2017: Pregled mjera zaštite šuma protiv sitnih glodavaca u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 2015. godine. Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP”, 311–323.


Nositelji

prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jmargaletic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: bhrasovec@sumfak.unizg.hr
više
Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ddiminic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Marko Vucelja
izv. prof. dr. sc. Marko Vucelja

Izvanredni profesor

Email: mvucelja@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više
Jelena Kranjec Orlović
doc. dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Docentica

Email: jkranjec@sumfak.unizg.hr
više
Linda Bjedov
dr. sc. Linda Bjedov

Docentica

Email: lbjedov@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije