YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Integrirana zaštita šuma (ŠDU)

ŠDU4001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: PREDAVANJA: 1. Povijest, značenje i uloga zaštite šuma (2 sata) 2. Kompleksnost zaštite i ovisnost o drugim disciplinama (2 sata) 3. Važnost šumskih plašteva za obranu od štetnog utjecaja atmosferilija (2 sata) 4. Štetni utjecaj i obrana od ekstremnih temperatura (2 sata) 5. Štete i obrana od vjetra (2 sata) 6. Štete i obrana od kiše, poplave i snijega (2 sata) 7. Šumski korovi i njihovo suzbijanje (2 sata) 8. Dinamika populacije štetnika (2 sata) 9. Metode i sredstva za suzbijanje štetnika (2 sata) 10. Metode i sredstva za zaštitu biljaka od gljiva (2 sata) 11. Štete od divljači i njihovo spriječavanje (2 sata) 12. Sitni glodavci, utvrđivanje gustoće populacije i suzbijanje (2 sata) 13. Zaštitne mjere u rasadnicima i kulturama (2 sata) 14. Specijalne mjere zaštite u regularnim, prebornim i primorskim šumama (2 sata) 15. Šumski požari (2 sata) VJEŽBE: 1. Šumski požari (2 sata) 2. Utvrđivanje gustoće populacije najvažnijih štetnika (2 sata) 3. Metode utvrđivanja gustoće populacije sitnih glodavaca (2 sata) 4. Šumskogospodarske mjere, okoliš i zaštita šuma (2 sata) 5. Zakonski propisi u zaštiti šuma (2 sata) 6. zaštite šuma (2 sata) 7. Kemijska sredstva za zaštitu bilja i njihova podjela (2 sata) 8. Insekticidi, rodenticidi i repelenti (2 sata) 9. Fungicidi (2 sata) 10. Herbicidi (2 sata) 11. Biološka sredstva (2 sata) 12. Feromoni i klopke (2 sata) 13. Mjere zaštite (2 sata) 14. Mehaničke i biološke ograde (2 sata) 15. Metode procjene opasnosti od šumskih požara (2 sata) TERENSKA NASTAVA: (2 dana) Upoznavanje problema iz područja zaštite šuma i situacija na terenu, utvrđivanje gustoće populacije štetočinja, prijedlozi za rješenja i mjere zaštite.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Entomološki kompleks obične jele. U: Prpić B., J. Vukelić, J. Gračan, J. Dundović (ur.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti i "Hrvatske šume", 895 str., Zagreb 2001, 579-589.
2.     Entomološki kompleks obične bukve. U: Matić, S., B. Prpić, J. Gračan, I. Anić, J. Dundović (ur.), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, 855 str., Zagreb 2003, 537-548
3.     Entomofauna poplavnih šuma. U: Vukelić, J. (ur.), Poplavne šume u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti,456 str., Zagreb 2005, 379-389.
4.     Entomološki kompleks Sredozemnih šuma. U: Matić, S. (ur.), Šume hrvatskog Sredozemlja. Akademija šumarskih znanosti, 740 str., Zagreb 2011, 556- 572.
5.     Sušenje i zaštita šuma hrasta lužnjaka. U: Klepac, D., Dundović, J., Gračan, J. (ur.), Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Zagreb 1996, 559 str.
6.     Bjedov. L., Vucelja, M., Margaletić, J., 2016: Priručnik o glodavcima šuma Hrvatske, 54 str
 

 


Preporučena literatura:
8.     Stručni članci u domaćim časopisima


Nositelji

prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: bhrasovec@sumfak.unizg.hr
više
Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ddiminic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jmargaletic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više
Jelena Kranjec Orlović
doc. dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Docentica

Email: jkranjec@sumfak.unizg.hr
više
Marko Vucelja
izv. prof. dr. sc. Marko Vucelja

Izvanredni profesor

Email: mvucelja@sumfak.unizg.hr
više
Linda Bjedov
doc. dr. sc. Linda Bjedov

Docentica

Email: lbjedov@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije